"ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ" АД (ИЕП АД) е независима частна фирма, правоприемник и наследник на традициите на "ЕЛПРОМ-ИЛЕП"ООД, ИЛЕП към "Елпром - ИЕП" АД, Лабораторен комплекс към "Елпром - ИЕП" ЕООД и Изпитвателните лаборатории за електротехническа продукция към ИЕП "Никола Белопитов" и НИПКИЕП София, с над 40 годишен опит и практика при изпитванията на електротехническа продукция, сертификация на продукти - в частта "изпитване" и оценяване на съответствието.

От създаването й в началото на седемдесетте години до 12.06.2002 г., Лабораторията функционираше на адрес бул. "Черни връх" № 43. Понастоящем Лабораторният комплекс на ИЕП АД развива дейността си в предоставените от ВТУ "Т. Каблешков" помещения на адрес ул."Гео Милев" 158. Изпитвателната лаборатория разполага с 938 m2 лабораторна площ в две съседни сгради. Изпитвателните съоръжения и измервателното оборудване са обединени в единадесет лаборатории за тематични изпитвания, девет от които функционират с пълния си капацитет:

Лабораторните помещения отговарят на европейските изисквания за изпитвателни лаборатории.

В най-скоро време предстои възстановяване дейността на лаборатория "Асинхронни машини".

В съответствие с проявения интерес за съвместна дейност от страна на VDE Изпитвателен и сертификационен институт (VDE Testing and Certification Institute), Лаборатория ИЕП се подготвя за включването й в системата на VDE за взаимно признаване на резултатите от изпитванията, както и за предоставяне статут на "контактна група - клон на VDE за България и региона. Началните договори в тази насока бяха подписани.

Със своята дейност и в качеството й на независим член на "Камара на Електротехниката", Лаборатория ИЕП цели осигуряване на електротехниката в България с възможност за изпитване и сертификация на продукцията й от трета независима страна в областта на Директивите от Нов подход.

ЗА ВАС:
  • производители;
  • вносители;
  • търговци,
  • Лица, пускащи продукти на пазара
ЗА ВАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪГЛАСНО БДС ЕN 45014:2002 ЛАБОРАТОРИЯ "ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ" (ЛИЕП) ПРОВЕЖДА ИЗПИТВАНИЯ НА:

в съответствие със стандартите към съответните наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), които въвеждат в българското законодателство Директивите на Европейския съюз (ЕС) от "Нов подход" съответно:

  1. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (транспонираща директива 73/23/ЕЕС);
  2. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините (транспонираща директива 98/37/ЕС);
  3. Наредба за съществените изисквания  и оценяване на  съответствието  на играчките  (транспонираща директива 88/378/EEC);
  4. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях (транспонираща директива 96/57/EC);
  5. Изпитване на електромедицински апарати  (транспонираща директива 93/42/ЕЕС );

ИЕП АД извършва изпитвания на продукти по горепосочените показатели по заявка на клиента и в съответствие с изискванията на международни, европейски, регионални и национални стандартизационни документи (ISO, IEC, EN, DIN, DIN VDE, ASTM, ГОСТ, ГОСТ Р, NF, БДС и др.).

В своята дейност ИЕП АД си сътрудничи и работи под контрола и съвместно със сродни институти и международни организации като TUV Rheinland, SGS, Lloyd's Register и VDE.

Горе
webdesign&hosting