ТИЛ ЕЛЕКТРОФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ >>
ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА МИКРОМАШИНИ >>
ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА АПАРАТИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КОМПЛЕКТНИ КОМУТИРАЩИ УСТРОЙСТВА (АНН И ККУ) >>
ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА БИТОВИ И ПОДОБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ >>
ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА РЪЧНИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ >>
ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА ШУМ И ВИБРАЦИИ >>
ТИЛ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОКОЛНА СРЕДА И МЕХАНО - ДИНАМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ >>ТИЛ ЕЛЕКТРОФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ ИЗДЕЛИЯ
БДС 5357 : 90 Лакове електроизолационни. Методи за изпитване
БДС EN ISO 2811-1:2002 Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 1: Метод с пикнометър
БДС EN ISO 1522:2001 Бои и лакове. Определяне твърдостта на покритията с махало
БДС 6963:84 Лакове импрегнационни. Метод за ускорено изпитване на топлоустойчивост
БДС 2324:83 Материали електроизолационни твърди. Методи за определяне електрическата якост при променливо напрежение с промишлена честота
БДС 6727:83 Материали електроизолационни твърди. Методи за определяне диелектричната проницаемост и тангенса от ъгъла на диелектрични загуби
БДС 6728:82 Материали електроизолационни твърди. Методи за определяне електрическите съпротивления при постоянно напрежение
БДС EN ISO 2811-2:2002 Бои и лакове. Определяне на плътността. Част 2: Метод с потопено тяло
БДС 6653:82 Пластмаси. Метод за изпитване на натиск
БДС EN ISO 179-1:2003 Пластмаси. Част 1: Метод за определяне якостта на удар с уреда на Шарпи
БДС EN ISO 527-1:2002 Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 1: Общи принципи
БДС EN ISO 527-2:2002 Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 2: Условия за изпитване на пластмаси за формуване и екструзия
СТ на СИВ 895:1978 Пластмаси. Определяне топлоустойчивостта по Мартенс
БДС EN ISO 306:2002 Пластмаси. Термопластични материали. Определяне температурата на размекване по Vicat
БДС EN 60811-1:1999 Материали за изолация и обвивка на електрически кабели. Общи методи за изпитване. Част 1: Общо приложение
БДС EN 60317-0-1:2000 Спецификации за отделни типове намотъчни проводници. Част 0-1: Общи изисквания. Емайлирани кръгли медни проводници
БДС EN 60851-1:2001 Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 1: Общи положения
БДС EN 60851-2+A1:2001 Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на размерите
БДС EN 60851-3+A1:2001 Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 3: Механични свойства
БДС EN 60851-4+A1:2001 Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 4: Химични свойства
БДС EN 60851-5+A1:2001 Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 5: Електрически свойства
БДС EN 60851-6+A1:2001 Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 6: Термични свойства
БДС IEC 332-1:1999 Изпитвания на електрически кабели на въздействие на огън. Част 1: Изпитване на единичен вертикално разположен изолиран проводник или кабел
БДС IEC 332-2:1999 Изпитвания на електрически кабели на въздействие на огън. Част 2: Изпитване на единичен вертикално разположен изолиран меден проводник или кабел с малко сечение
БДС 6259:1991 Кабели, проводници и шнурове. Методи за проверка на конструкцията и конструктивните размери
БДС 2406:1982 Кабели, проводници и шнурове. Методи за изпитване с напрежение
БДС 2374:1982 Кабели, проводници и шнурове. Метод за измерване електрическото съпротивление на токопроводимите жила
БДС 1696:1970+И1:12/75 Лента изолационна гумирана
БДС EN ISO 178:2002 Пластмаси. Определяне на свойствата при огъване
БДС EN 60903+А11:2001 Технически изисквания за ръкавици с пръсти и без пръсти за работа под напрежение
БДС EN 50321:2001 Обувки електрически изолиращи при работа с уредби ниско напрежение
IEC 1340-4-1:1995 Electrostatics - Part 4: Standard test methods for specific applications - Section 1: Electrostatic behaviour of floor coverings and installed floors (Електростатичност. Част 4: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Раздел 1: Електростатични характеристики на подови покрития и монтирани подови покрития)**
БДС ENV 61112:2003 Одеяла от изолационен материал за изолационни цели
БДС ENV 61111:2003 Рогозки от изолационен материал за електрически цели
БДС 9914:80 Гумени електроизолационни килимчета и пътеки
БДС 15969:84 Статично електричество. Общи изисквания за защита
БДС 8429:78 Материали текстилни. Определяне на електрическото съпротивление
БДС EN 1149-1:2001 Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 1: Специфично повърхностно съпротивление. Методи за изпитване и изисквания
БДС EN 1149-2:2001 Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 2: Метод за измерване на електрическото съпротивление на материала (обемно съпротивление)
БДС EN 50237:2001 Ръкавици с пръсти и без пръсти с механична защита за електрически цели
БДС 14097:84 +И1:2000 Ботуши и полуботуши от поливинилхлорид
БДС EN 347-1+А1:2000 Работни обувки за професионална употреба. Част 1: Изисквания
БДС EN 61340-4-3:2003 Електростатика. Част 4-3: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Обувки
БДС EN 388:2001 Защитни ръкавици срещу механични опасности
БДС EN 344-1+A1:2000 Обезопасяващи, защитни и работни обувки за професионална употреба. Част 1: Изисквания и методи за изпитване
БДС EN 397+A1:2001 Защитни каски за промишлеността
БДС 5948:1981 Материали електроизолационни твърди. Стандартни условия на околната среда при подготовка и изпитване на образците
БДС 7230:1991 Материали електроизолационни твърди. Метод за определяне на сравнителния и контролния индекс на устойчивостта срещу пропълзяващи токове във влажна среда
БДС 4794:1978 Четки за електрически машини. Методи за изпитване
БДС 7258:1987 Материали електроизолационни твърди. Метод за определяне устойчивостта на действието на електрическа дъга от малък ток и високо напрежение
БДС 14516:1987 Материали електроизолационни твърди. Метод за определяне устойчивостта на действието на електрическа дъга от постоянен ток при ниско напрежение
БДС 15633:1983 Платки печатни. Методи за изпитване
БДС 15634:1983 Платки печатни. Общи технически изисквания
БДС EN 61086-2:2003 Технически изисквания за покрития за натоварени опроводени печатни платки (спомагателни покрития). Част 2: Методи за изпитване
БДС EN 61086-3-1:2003 Технически изисквания за покрития за натоварени опроводени печатни платки (спомагателни покрития). Част 3: Спесификации за отделни материали. Лист 1: Покрития за общи приложения (клас I) и за по-голяма сигурност ( клас I I)
БДС 4305:1990 Проводници с поливинилхлоридна изолация за електрически инсталации
ГореТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА МИКРОМАШИНИ
БДС EN 60034-1+А1+А2:2001 Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и работни характеристики
БДС 6949:1987 Машини електрически за постоянен ток. Методи за изпитване
БДС 5872:1986 Електродвигатели трифазни асинхронни с кафезен ротор с височина на оста на въртене от 71 до 355 mm за напрежение до 660 V
БДС 5444:1982 Вентилатори електрически битови
БДС 7597:1979 Електродвигатели стъпкови. Технически изисквания и методи за изпитване
БДС EN 60204-1:2003 Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания
БДС EN 60204-31:2003 Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 31: Конкретни изисквания за шевни машини, шевни единици и шевни системи
БДС EN 60034-5:2002 Въртящи се електрически машини. Част 5: Класификация на степените на защита, осигурявани от общата конструкция на въртящите се електрически машини (IP код)
ГореТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА АПАРАТИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КОМПЛЕКТНИ КОМУТИРАЩИ УСТРОЙСТВА
(АНН И ККУ)
БДС 3676-80 Съединения щепселни със спирачни защитни устройства за битови електрически инсталации до 16 A, 250 V. Размери
БДС 17183-90 Съединения щепселни за битови електрически инсталации
БДС 10156-72 Щепсели еднопроводни за електроизмервателни уреди
БДС EN 60309-1:2002 Щепселни съединения за промишлени цели. Част 1: Общи изисквания
БДС EN 60309-2:2002 Щепселни съединения за промишлени цели. Част 2: Изисквания за размерите за взаимозаменяемост на щифта и контактната тръба
БДС EN 60320-1:2002 Уредни щепселни съединения за битови и подобни цели. Част 1: Общи изисквания
БДС EN 60320-2-1:2002 Уредни щепселни съединения за битови и подобни цели. Част 2-1: Щепселни съединения за шевни машини
БДС EN 60320-2-2:2002 Уредни щепселни съединения за битови и подобни цели. Част 2-2: Щепселни съединения за взаимно свързване на уреди за битови и подобни цели
БДС EN 60320-2-3:2003 Уредни щепселни съединения за битови и подобни приложения. Част 2-3: Уредни щепселни съединения със степен на защита по-висока от IPX0
БДС EN 1175-1:2002 Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част 1: Общи изисквания за кари, захранвани от акумулаторна батерия
БДС EN 60669-1:2002 Ключове за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания
БДС EN 61058-1:2002 Ключове за електрически уреди. Част 1: Общи изисквания
БДС ЕN 61058-2-1+A1:2002 Ключове за електрически уреди. Част 2-1: Специфични изисквания за шнурови ключове
БДС EN 60269-2:2002 Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 2: Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители, предназначени да се използват от квалифицирани лица (предпазители предимно за промишлено приложение)
БДС EN 60269-3:2002 Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 3: Допълнителни изисквания за стопяемите предпазители, предназначени да се използват от неквалифицирани лица (предпазители предимно за битови и подобни приложения)
БДС EN 60269-4+А1:2002 Стопяеми предпазители за ниско напрежение. Част 4: Допълнителни изисквания за патроните, използвани за защита на полупроводникови устройства
БДС 4107-83 Капачки за винтови предпазители 25 и 200 A, 500 V и 63 и 100 A, 500 и 750 V. Размери
БДС 4108-83 Патрони за винтови предпазители до 500 V. Размери
БДС 4109-73 Вложки ограничителни за винтови предпазители от 25 до 200 A и монтажни принадлежности. Размери
БДС 4296-75 Предпазители стопяеми за ниско напрежение с промишлено и подобно предназначение. Размери
БДС 15103-80 Предпазители стопяеми за ниско напежение с промишлено и подобно предназначение. Размери
БДС 4725-77 Кутии разклонителни водозащитни
БДС 11241-78 Кутии разпределителни кабелни
БДС 14895-79 Кутии изводни за свързване на проводници със сечение от 1,5 до 4 mm
БДС EN 60947-1+А1+А2:2002 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила
БДС EN 60947-2+А1+А2:2002 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи
БДС EN 60947-3+А1:2002 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товаров прекъсвач-разединители и апарати комбинирани с предпазители
БДС EN 60947-4-1:2002+А1:2003 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 4: Контактори и пускатели за двигатели. Раздел 1: Електромеханични контактори и пускатели за двигатели
БДС EN 60947-5-1+А1+А2+А12:2002 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление
БДС EN 60947-6-2+А1+А2:2002 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 6-2: Многофункционални апарати. Комутационни устройства (или апарати) за управление и защита
БДС 5847-76 Прекъсвачи командни за електротелфери
БДС 8708-86 Прекъсвачи крайни за електротелфери
БДС 7861-74 Релета електромеханични. Технически изисквания
БДС 7862-74 Релета електромеханични. Правила за приемане. Методи за изпитване
БДС 7163-83 Апарати електромагнитни до 660 V променливо и 600 V постоянно напрежение
БДС EN 60999-1:2000 Устройства за свързване. Електрически медни проводници. Изисквания за безопасност на винтови и безвинтови клемни устройства. Част 1: Общи изисквания и специфични изисквания на клемни устройства за проводници от 0,2 mm2 до 35 mm2
БДС EN 60998-1:2000+A1:2003 Устройства за свързване за електрически битови и подобни инсталации за ниско напрежение. Част 1: Общи изисквания
БДС EN 60998-2-1:2000 Устройства за свързване на електрически битови и подобни инсталации за ниско напрежение. Част 2-1: Специфични изисквания към устройствата за свързване с винтови клемни устройства, използвани като самостоятелни части
БДС 11517-87 Електоробзавеждане на автомобили. Прекъсвачи и превключватели
БДС 5150-80 Електрообзавеждане на автомобили, трактори и мотоциклети. Превключватели за пътепоказатели
БДС 10154-92 Електрообзавеждане на автомобили. Разединители щепселни седемклемни
БДС 10918-87 Електрообзавеждане на автомобили. Релета за светлинни пътепоказатели
БДС 14034-77 Електрообзавеждане на автомобили. Прекъсвачи механични. Монтажни отвори кръгли. Размери
БДС EN 60204-1:2002 Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания
БДС EN 60439-1:2002 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства
БДС EN 60439-2:2001 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Специфични изисквания за магистрални шинопроводи
БДС EN 60439-3+A1+A2:2002 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3: Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства за ниско напрежение, предназначени за монтаж в места, където при тяхното използване, имат достъп неквалифицирани лица. Разпределителни табла
БДС EN 60439-5+А1:2002 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5: Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства, предназначени за монтаж на открито на обществени места. Кабелни разпределителни шкафове (КРШ) за разпределяне на енергия в електрически мрежи
БДС 5053-79 Комплектни устройства за командване. Шкафове за командване на улично осветление
БДС 10250-72 Комутационни комплектни устройства. Табла разпределителни стоящи ниско напрежение
БДС 3982-78 Табла електрически апартаментни
БДС 4954-84 Шкафове електроразпределителни за кабелни мрежи НН
БДС 8712-76 Табла електрически за електротелфери
БДС 9090-86 Асансьори. Табла за управление
БДС 13053-75 Комплектни комутационни устройства до 1000 V променливо и 1200 V постоянно напрежение. Изисквания за електообезопасяване
БДС 449-85 Трансформатори за електродъгово заваряване
БДС 7461-75 Трансформатори и дросели за газоразрядни тръби
БДС 3067/3-90 Трансформатори с общо предназначение. Нива на изолацията и диелектрични изпитвания
БДС 3067/7-90 Трансформатори с общо предназначение. Общи изисквания към конструкцията
БДС EN 61558-1+А1:2002 Безопасност на трансформатори с малка мощност, захранващи блокове и подобни устройства. Част 1: Общи изисквания и изпитвания
БДС EN 61558-2-3:2002 Безопасност на трансформатори с малка мощност, захранващи блокове и подобни устройства. Част 2-3: Специфични изисквания за запалителни трансформатори за газови и нафтови горелки
БДС EN 61558-2-8:2002 Безопасност на трансформатори с малка мощност, захранващи блокове и подобни устройства. Част 2-8: Специфични изисквания за звънчеви трансформатори
БДС EN 61558-2-13:2002 Безопасност на трансформатори с малка мощност, захранващи блокове и подобни устройства. Част 2-13: Специфични изисквания за автотрансформатори за обща употреба
БДС 4329-88 Токоизправители полупроводникови
БДС 6844-85 Токоизправители за електродъгово заваряване
БДС 11680-85 Токоизправители полупроводникови за електрохимически приложения
IEC 60060-1:1989 High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements (Методи за изпитване с високо напрежение. Част 1: Общи дефиниции и изисквания за изпитване) **
БДС EN 60060-2+А11:2003 Методи за изпитване с високо напрежение. Част 2: Измервателни системи
БДС 8591-71+И1:2003 Трансформатори измервателни. Методи за изпитване
БДС EN 60044-1:2001 Измервателни трансформатори. Част 1: Токови трансформатори
БДС EN 60044-2+А1+А2:2003 Измервателни трансформатори. Част 2: Индуктивни напреженови трансформатори
БДС EN 60529:2001 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код)
EN 50102:1996 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) (Степени на защита осигурени от обвивката срещу външни механични въздействия (IK код) **
БДС EN 60238+А1:2002+А2:2003 Фасунги за лампи с едисонова резба
БДС EN 60061-1+А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+ А21+А22+А23+ А24+А25+А26+А27:2002+А28+А29+А30+А31:2003 Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 1: Цокли за лампи
БДС EN 60061-3+А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+ А20+А21А22+А23+А24+А25+А26:2002+ А27+А28+А29+А30:2003 Цокли и фасунги за лампи заедно с калибри за проверката на взаимозаменяемост и безопасност. Част 3: Калибри
БДС EN 60399+А1:1999+А2:2002 Резба кръгла за фасунги Е14 и Е27 с пръстен за абажур. Стандартни листове за размери
IEC 60086-1:2000 Primary batteries - Part 1: General (Първични батерии. Част 1: Общи положения)
IEC 60086-2:2000 Primary batteries - Part 2: Physical and electrical specifications (Първични батерии. Част 2: Физични и електрически спецификации) **
БДС EN 60974-1:2002+А1:2002 Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 1: Захранващи източници за заваряване
БДС EN 60974-5:2003 Електродъгово заваряване. Част 5: Подаващи устройства за тел
БДС EN 60974-6:2003 Електродъгово заваряване. Част 6: Захранващи източници на ръчно електродъгово заваряване на метал с ограничен режим на работа
EN 50298:1998 Empty enclosure for low-voltage switchgears and controlgears - General requirements (Празна кутия за нисковолтови уредби и контролни табла. Основни изисквания) **
IEC 61643-1+Corr.:1998 Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and tests (Нисковолтови защитни устройства срещу пренапрежение. Защитни устройства срещу пренапрежение свързани към нисковолтови захранващи системи. Изисквания и изпитвания)
IEC 61643-12:2000 Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Selection and application principles (Нисковолтови защитни устройства срещу пренапрежение. Защитни устройства срещу пренапрежение свързани към нисковолтови захранващи разпределителни системи. Принципи на избор и приложение) **
IEC 61643-21:2002+Corr.:2001 Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements and testing methods (Нисковолтови защитни устройства срещу пренапрежение. Защитни устройства срещу пренапрежение свързани към телекомуникационни и сигнални мрежи. Изисквания и методи за изпитване) **
БДС 17383:96 Съоръжения за електродъгово заваряване. Съединения щепселни в заваръчната верига. Изисквания за безопасност
IEC 884-1:1994 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements (Щепсели и контакти за битови и подобни цели. Част 1: Общи изисквания) **
БДС EN 61537:2003 Системи кабелни лавици и кабелни скари за полагане на кабели
БДС EN 60051-8:2002 Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 8: Специални изисквания към принадлежностите
БДС 3248:1974 Апарати за променлив ток високо напрежение. Допустими температури на загряване при продължителна работа. Методи за изпитване
БДС 15701:1983 Устройства и съоръжения електротехнически. Методи за измерване при изпитвания с високо напрежение
БДС EN 60512-15-8:2003 Електромеханични компоненти за електронни съоръжения. Методи на основни процедури за изпитване и измерване. Част 15: Механични изпитвания на контакти и клеми / изводи. Раздел 8: Изпитване 15 h: Съпротивление на контактната задържаща система при прилагане на инструмент
БДС EN 61180-1:2003 Методи на изпитване с високо напрежение на съоръжения за ниско напрежение. Част 1: Термини и определения, изисквания към изпитването и към процедурата
БДС EN 61180-2:2003 Методи на изпитване с високо напрежение на съоръжения за ниско напрежение. Част 2: Изпитвателни съоръжения
БДС HD 588.1 S1:2003 Методи на изпитване с високо напрежение. Част 1: Общи термини и определения и изисквания към изпитването
БДС 2740:1972 Електрически инсталации НН. Колена стоманени. Размери
БДС 4190:1979 Кутии електроинсталационни за ниско напрежение
БДС 8596:1977 Табла електрически за жилищни сгради. Табла главни електромерни
БДС 8597:1977 Табла електрически за жилищни сгради. Табла магистрални
БДС 8598:1977 Табла електрически за жилищни сгради. Табла етажни електромерни
БДС HD 384.4.43 S1:2001 Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност. Глава 43: Защита срещу свръхтокове
БДС HD 384.4.443 S1:2001 Електрически уредби в сгради. Част 4: Защити за безопасност. Глава 44: Защити срещу пренапрежения. Раздел 443: Защита срещу пренапрежения от атмосферни явления и комутационни процеси
БДС EN 71-1:2001+А1:2001+А2:2003+А5:2001+А6:2003+А7:2003 Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
ГореТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА БИТОВИ И ПОДОБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ
БДС EN 60335-1+A11+A12+A1+A13+A14+A15:2001+A16:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 1: Общи изисквания
БДС EN 60335-2-2+A1+A2:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-2: Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи почистващи уреди
БДС EN 60335-2-3+А1+А2:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-3: Специфични изисквания за електрически ютии
БДС EN 60335-2-4:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-4: Специфични изисквания за центрофуги за пране
БДС EN 60335-2-5:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-5: Специфични изисквания за миялни машини
БДС EN 60335-2-6:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-6: Специфични изисквания за готварски печки, готварски плотове, фурни и подобни уреди за домакинска употреба
БДС EN 60335-2-7:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини
БДС EN 60335-2-8+А1:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-8: Специфични изисквания за самобръсначки, машинки за стригане и подобни уреди
БДС ЕN 60335-2-9+А1:2001+А2:2001+А11:2001+A12:2003+A13:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-9: Специфични изисквания за тостери, грилове, тенджери и подобни уреди
БДС EN 60335-2-10:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-10: Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро почистване
БДС EN 60335-2-11:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-11: Специфични изисквания за барабанни сушилни
БДС EN 60335-2-12:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-12: Специфични изисквания за затоплящи плотове и подобни уреди
БДС EN 60335-2-13+А2:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-13: Специфични изисквания за фритюрници, тигани и подобни уреди
БДС EN 60335-2-14+А1+А2+A11:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини
БДС EN 60335-2-15+А1+А2:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-15: Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности
БДС EN 60335-2-16:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-16: Специфични изисквания за уреди за раздробяване на хранителни отпадъци
БДС EN 60335-2-17:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-17: Специфични изисквания за одеяла, възглавници и подобни гъвкави нагревателни уреди
БДС EN 60335-2-21+А1+A11+A12:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-21: Специфични изисквания за акумулиращи водонагреватели
БДС EN 60335-2-23:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-23: Специфични изисквания за уреди за подържане на кожата и косата
БДС EN 60335-2-24:2002 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-24: Специфични изисквания за хладилни уреди, машини за сладолед и производство на лед
БДС EN 60335-2-25+А1:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-25: Специфични изисквания за микровълнови фурни
БДС EN 60335-2-26:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-26: Специфични изисквания за часовници
БДС EN 60335-2-27+А1+А11:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-27: Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с ултравиолетово и инфрачервено лъчение
БДС EN 60335-2-28:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-28: Специфични изисквания за шевни машини
БДС EN 60335-2-29+А11:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-29: Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни батерии
БДС EN 60335-2-30+А1:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-30: Специфични изисквания за уреди за отопление на стаи
БДС EN 60335-2-31:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-31: Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни
БДС EN 60335-2-32:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-32: Специфични изисквания за уреди за масаж
БДС EN 60335-2-34:2002 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-34: Специфични изисквания за мотор-компресори
БДС EN 60335-2-35+А1:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-35: Специфични изисквания за проточни водонагреватели
БДС EN 60335-2-36:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-36: Специфични изисквания за готварски печки, фурни, котлони и нагревателни елементи с търговско предназначение
БДС EN 60335-2-37:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-37: Специфични изисквания за електрически фритюрници с търговско предназначение
БДС EN 60335-2-38:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-38: Специфични изисквания за скари и грилове с търговско предназначение
БДС EN 60335-2-39:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-39: Специфични изисквания за електрически многофункционални тигани за готвене с търговско предназначение
БДС EN 60335-2-40+А1:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-40: Специфични изисквания за електрически термопомпи, климатизатори и изсушители
БДС EN 60335-2-41:2001+А1:2002 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-41: Специфични изисквания за помпи за течности с температура не по-висока от 35 С
БДС EN 60335-2-42:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-42: Специфични изисквания за електрически фурни с принудителна конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с търговско предназначение
БДС EN 60335-2-43:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-43: Специфични изисквания за сушилни за дрехи и кърпи
БДС EN 60335-2-44:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-44: Специфични изисквания за гладачни машини
БДС EN 60335-2-45:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-45: Специфични изисквания за ръчни електроинструменти с нагревател и подобни уреди
БДС EN 60335-2-47:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-47: Специфични изисквания за тенджери за варене с търговско предназначение
БДС EN 60335-2-48:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-48: Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с търговско предназначение
БДС EN 60335-2-49:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-49: Специфични изисквания за електрически затоплящи кухненски шкафове с търговско предназначение
БДС ЕN 60335-2-50:2002 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-50: Специфични изисквания за електрически отоплители за ястия с търговско предназначение
БДС ЕN 60335-2-51:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-51: Специфични изисквания за стационарни циркулационни помпи за отоплителни и водоснабдителни системи
БДС ЕN 60335-2-52:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-52: Специфични изисквания за уреди за хигиена на устата
БДС EN 60335-2-53:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-53: Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за сауна
БДС EN 60335-2-54:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-54: Специфични изисквания за уреди за почистване на повърхности за битова употреба с използване на течности или пара
БДС EN 60335-2-55:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-55: Специфични изисквания за електрически уреди за употреба в аквариуми и градински басейни
БДС EN 60335-2-56:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-56: Специфични изисквания за прожектори и подобни уреди
БДС EN 60335-2-58+А1:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-58: Специфични изисквания за миялни машини с търговско предназначение
БДС ЕN 60335-2-59:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-59: Специфични изисквания за уреди за унищожаване на насекоми
БДС EN 60335-2-61:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-61: Специфични изисквания за акумулиращи отоплителни уреди
БДС EN 60335-2-63:2002 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-63: Специфични изисквания за електрически бойлери за вода и нагреватели за течности с търговско предназначение
БДС EN 60335-2-64:2000+А1:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-64: Специфични изисквания за електрически кухненски машини с търговско предназначение
БДС EN 60335-2-65+А1:2002 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-65: Специфични изисквания за уреди за пречистване на въздуха
БДС EN 60335-2-66:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-66: Специфични изисквания за нагреватели за водни легла
БДС EN 60335-2-67:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-67: Специфични изисквания за машини за лъскане и почистване на пода с индустриално и търговско предназначение
БДС EN 60335-2-68:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-68: Специфични изисквания за центрофуги с идустриално и търговско предназначение
БДС EN 60335-2-69+А1:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-69: Специфични изисквания за прахосмукачки с мокро и сухо засмукване, включително задвижвана с електроенергия четка с индустриално и търговско предназначение
БДС EN 60335-2-70:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-70: Специфични изисквания за доилни апарати
БДС EN 60335-2-71:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-71: Специфични изисквания за електрически нагревателни уреди за отглеждане и развъждане на животни
БДС EN 60335-2-72:2002+А1:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-72: Специфични изисквания за автоматични машини за почистване на пода с търговско и индустриално предназначение
БДС EN 60335-2-73:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-73: Специфични изисквания за закрепени потопяеми нагреватели
БДС EN 60335-2-74:2001 Безопасност на битови и подобни електрически уреди Част 2-74: Специфични изисквания за преносими потопяеми нагреватели
БДС EN 60335-2-75:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-75: Специфични изисквания за търговски автомати за напитки и автомати за други продукти
БДС EN 60335-2-76:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-76: Специфични изисквания за електрически огради
БДС EN 60335-2-78:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-78: Специфични изисквания за барбекюта за работа на открито
БДС EN 60335-2-79:2002+А1:2002+А11:2002 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-79: Специфични изисквания за машини за почистване с високо налягане и машини за почистване с пара за индустриални и търговски цели
БДС EN 60335-2-80:2002 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-80: Специфични изисквания за вентилатори
БДС EN 60335-2-81:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-81: Специфични изисквания за отоплители за крака и нагревателни рогозки
БДС EN 60335-2-82:2002 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-82: Специфични изисквания за машини за обслужване и машини за забавления
БДС EN 60335-2-84:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-84: Специфични изисквания за електрически тоалетни
БДС EN 60335-2-85:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-85: Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара
БДС EN 60335-2-87:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-87: Специфични изисквания за електрически уреди за зашеметяване на животни
БДС ЕN 60335-2-90:2003 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-90: Специфични изисквания за микровълнови фурни с търговско предназначение
IEC 60335-2-91:2002 Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-91: Particular requirements for walk-behind and hend-held lawn trimmers and lawn-edge trimmers (Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-91: Специфични изисквания за теглени и ръчно задвижвани косачки за трева) **
IEC 60335-2-92:2002 Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-92: Particular requirements for pedestrian-controlled mains-operated lawn scarifiery and aerators (Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-92: Специфични изисквания за ръчно задвижвани скарификатори и аератори за трева) **
IEC 60335-2-94:2002 Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-94: Particular requirements for scissors type grass shears (Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-94: Специфични изисквания за ножици за подрязване на трева) **
БДС EN 60335-2-95:2002 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-95: Специфични изисквания за задвижвания за вертикално преместващи се гаражни врати за употреба в жилища
БДС EN 60335-2-96:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-96: Специфични изисквания нагревателни елементи от меко фолио за отопление на стаи
БДС EN 60335-2-97:2002 Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-97: Специфични изисквания за задвижвания за навиващи се щори, сенници и подобни съоръжения
БДС EN 60335-2-98:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-98: Специфични изисквания за овлажнители за въздуха
IEC 60335-2-99:2003 Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-99: Particular requirements for commercial electric hoods (Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-99: Специфични изисквания за електрически капаци за търговски цели) **
IEC 60335-2-103:2002 Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows (Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-103: Специфични изисквания за задвижвания за врати и прозорци) **
СТ на СИВ 3321-81 Изделия електромеханични и електронагревателни за заведенията за обществено хранене. Общи технически изисквания по безопасност и методи за изпитване
БДС 2605-86 Водонагреватели потопяеми електрически битови
БДС 2099-85 Уреди отоплителни с непосредствено действие електрически битови
БДС 1737-85 Уреди за нагряване на течности електрически битови
БДС 6140-86 Водонагреватели електрически битови за течаща вода
БДС 1732-85 Печки готварски и котлони електрически битови
БДС 4606-86 Печки готварски, фурни и нагревателни плотове за вграждане електрически битови. Размери
БДС 10655-87 Сокоизтисквачки центробежни и електрически битови
БДС 4714-85 Грилове електрически битови
БДС 17107-90 Нагреватели електрически тръбни
BDS EN 60529:2001 Степени на защита, осигурени от обвивката
БДС ЕN 60065:2002 Звукова, видео- и подобна електронна апаратура. Изисквания за безопасност
БДС ЕN 60950+А1+А2+А3+А4+А11:2002 Безопасност на устройства за обработка на информация
БДС EN 60601-1+А1+А2+А13:2003 Електромедицински апарати. Част 1: Основни изисквания за безопасност
БДС ЕN 60598-1+А11:2003+А12:2003 Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания
БДС ЕN 60598-2-2:2002+А1:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 2: Осветители за вграждане
БДС ЕN 60598-2-3:2002+А1:2002+А2:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 3: Осветители за осветяване на улици и пътища
БДС ЕN 60598-2-4:2001 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 4: Преносими осветители с общо предназначение
БДС ЕN 60598-2-5:2001 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Прожектори
БДС ЕN 60598-2-6:2002+А1:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 6: Осветители с нажежаеми лампи с вградени трансформатори или конвертори
БДС ЕN 60598-2-7:2002+А2:2002+А13:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 7: Преносими осветители за паркове
БДС ЕN 60598-2-8:2002+А1:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 8: Ръчни осветители
БДС ЕN 60598-2-10+А1+А2:2001 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 10: Преносими осветители, привлекателни за деца
БДС ЕN 60598-2-17:2002+А2:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 17: Осветители за осветяване на сцена, студия за телевизионни филми и киностудия (за монтаж на открито и в закрити помещения)
БДС ЕN 60598-2-18:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 18: Осветители за плувни басейни и подобни приложения
БДС ЕN 60598-2-20:2002+А1:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 20: Светлинни гирлянди
БДС ЕN 60598-2-22:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 22: Осветители за аварийно осветление
БДС ЕN 60598-2-23:2002+А1:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 23: Осветителни системи със свръх ниско напрежение с нажежаеми лампи
БДС ЕN 60598-2-24:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 24: Осветители с ограничаване на температурите по повърхността на корпуса
БДС ЕN 60598-2-25:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 25: Осветители за използване в болници и здравни заведения
БДС ЕN 50130-5:2001 Алармени системи. Част 5: Методи за изпитване на въздействието на околната среда
БДС ЕN 60350:2003 Електрически готварски печки, котлони, фурни и скари. Методи за измерване на работните характеристики
БДС ЕN 60531:2003 Битови електрически акумулиращи отоплителни уреди. Методи за измерване на работните характеристики
БДС ЕN 60958-1:2001 Цифров аудио интерфейс. Част 1: Общи положения
БДС ЕN 60958-3:2001 Цифров аудио интерфейс. Част 3: Потребителски приложения
БДС ЕN 60958-4:2001 Цифров аудио интерфейс. Част 4: Професионални приложения
БДС ЕN 60961:2000 Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща 12,65 mm (0,5 in) магнитна лента, тип L
БДС EN 50148:2001 Електронни таксиметрови апарати
БДС EN 61010-1:2002 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения. Част 1: Общи изисквания
БДС EN 61010-2-031:2001 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-031: Специфични изисквания за ръчни пробникови комплекти за електрически измервания и изпитвания
БДС EN 61010-2-032:2003 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-032: Специфични изисквания за ръчни токови сензори и токови сензори, управлявани с ръка за електрически измервания и изпитвания
БДС EN 61010-2-032:2001 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-032: Специфични изисквания за ръчни токови клещи за електрически измервания и изпитвания
БДС EN 61028:2002 Електроизмервателни уреди. X-Y записващи устройства
ГореТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА РЪЧНИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ
БДС EN 50144-1:2001+A1:2003 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 1: Общи изисквания
БДС EN 50144-2-1:2001 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-1: Специфични изисквания за пробивни машини
БДС EN 50144-2-2:2001 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-2: Специфични изисквания за отвертки и ударни гаечни ключове
БДС EN 50144-2-3+А1+А2:2003 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-3: Специфични изисквания за шлифовъчни машини дисков тип, шлифовъчни машини с шкурка и полировъчни машини
БДС EN 50144-2-4:2001 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-4: Специфични изисквания за шлифовъчни машини
БДС EN 50144-2-5:2001 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-5: Специфични изисквания за циркулярни триони и за циркулярни ножове
БДС EN 50144-2-6+А1:2001 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-6: Специфични изисквания за чукове
БДС EN 50144-2-7:2001 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-7: Специфични изисквания за пистолети за пръскане
БДС EN 50144-2-8:2001 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-8: Специфични изисквания за ножици за метални листове и ниблери
БДС EN 50144-2-9:2001 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-9: Специфични изисквания за резбонарезни машини
БДС EN 50144-2-10:2001 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-10: Специфични изисквания за ножови триони
БДС EN 50144-2-11:2001 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-11: Специфични изисквания за саблени триони и двустранно назъбени триони с възвратно-постъпателно движение
БДС EN 50144-2-14:2001 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-14: Специфични изисквания за рендета
БДС EN 50144-2-15:2001 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 2-15: Специфични изисквания за ножици за жив плет
БДС EN 50260-1:2004 Безопасност на ръчни електроинструменти, захранвани от акумулаторни батерии и на батерийни блокове. Част 1: Общи изисквания
БДС EN 61029-1+А11+А12:2004 Безопасност на преносими електроинструменти. Част 1: Общи изисквания
ГореТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА ШУМ И ВИБРАЦИИ
БДС EN 50144-1:2001+А1:2003 Безопасност на ръчни електроинструменти. Част 1: Общи изисквания
БДС 16013-84 Вибрации локални. Допустими стойности и методи за оценка
БДС ЕN 60034-9:2002 Въртящи се електрически машини. Част 9: Обявени данни и работни характеристики
БДС ЕN 60034-14:2003 Въртящи се електрически машини. Част 14: Вибрации на определени машини с височина на вала по-голяма или равна на 56 mm. Измерване, оценяване и гранични стойности на вибрациите
СТ на СИВ 4672-1984 Уреди електрически битови. Гранични нива на шума и методи за определяне
БДС 5498-88 Прахосмукачки електрически битови
БДС 16583-87 Уреди електромеханични и електронагревателни за битови и подобни цели. Кафемелачки
БДС 7604-82+И1:2001 Апарати пускорегулиращи за газоразрядни лампи с общо предназначение
БДС 8911-86 Машини пишещи лостови
БДС 5444-82 Вентилатори електрически битови
БДС 15878-84 Пещи индукционни за топене
БДС 4329-88 Токоизправители полупроводникови
БДС ЕN 60076-10:2003 Трансформатори силови. Методи за определяне на нивото на звука на звуковата мощност
БДС 10965-73 Трансформатори мрежови маломощни за ниско напрежение. Технически изисквания
БДС 7461-75 Трансформатори и дросели за газоразрядни тръби
БДС ISO 10816-3:2002 Вибрации. Оценка на вибрациите на машини чрез измерването им на невъртящи се части. Част 3: Общи указания
БДС EN 1175-1:2002 Безопасност на индустриални кари. Електрически изисквания. Част 1: Общи изисквания за кари, захранвани от акумулаторна батерия
БДС 14478-82 Шум. Допустими нива на работните места. Общи изисквания за провеждането на измерванията
БДС EN 60704-2-1:2003 Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-1: Специфични изисквания за прахосмукачки
БДС EN 60704-2-3:2003 Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-3: Специфични изисквания за миялни машини
БДС EN 60704-2-4:2003 Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-4: Специфични изисквания за перални машини и центрофуги
БДС EN 60704-2-6:2003 Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха от битови и подобни електрически уреди. Част 2-6: Специфични изисквания за барабанни сушилни
БДС EN 60704-2-7:2003 Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-7: Специфични изисквания за вентилатори
БДС EN 60704-2-8:2003 Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-8: Специфични изисквания за електрически самобръсначки
БДС EN 60704-2-11:2003 Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-11: Специфични изисквания за електрически уреди за приготвяне на храна
БДС EN 60704-2-13:2003 Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-13: Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни
БДС 16431-86 Уреди електрически битови. Метод за измерване на вибрации
* Използваната терминология е в съотвестствие с БДС EN 61086-1:2003 Технически изисквания за покрития за натоварени опроводени печатни платки (спомагателни покрития). Част 1: Термини и определения, класификация и общи изисквания
** Преводът не е оригинален
ГореТИЛ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОКОЛНА СРЕДА И МЕХАНО - ДИНАМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
№ по ред Показатели Стандарти, по които се извършват изпитванията
Общи положения и ръководство БДС ЕN 60068-1:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 1: Общи положения и ръководство;
БДС 4972:1971 Класификация на изделията по отношение въздействието на околната среда. Климатични изпълнения. Климатични изпитвания;
БДС 15467:1982 Външни въздействащи фактори. Номенклатура и характеристики;
БДС 17033:1989 Външни въздействащи фактори. Термини и определения;
БДС 17303:1993 Класификация на условията на околната среда. Част 1: Класификация на параметрите на околната среда и техните степени на строгост.
A: Студ БДС ЕN 60068-2-1:2003+А1+А2:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-1: Изпитвания. Изпитване А: Студ.
B: Суха топлина БДС ЕN 60068-2-2+А1+А2:2003 Основно изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-2: Изпитвания. Изпитване В: Суха топлина.
C: Влажна топлина (постоянен режим) БДС ЕN 60068-2-66:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-66: Методи за изпитване. Изпитване Сх: Влажна топлина, постоянен режим (ненаситена пара под налягане);
БДС ЕN 60068-2-67:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-67: Изпитвания. Изпитване Су: Влажна топлина, постоянен режим, ускорено изпитване предназначено главно за съставни части;
БДС ЕN 60068-2-78:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-78: Изпитвания. Изпитване Сab: Влажна топлина, постоянен режим;
БДС ЕN 60068-3-4:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 3-4: Придружаваща документация и указания - Изпитвания на влажна топлина;
БДС 4975:1981 Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на въздействие на висока влажност, постоянен режим.
D: Влажна топлина (циклично) БДС ЕN 60068-2-30:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-30: Изпитвания. Изпитване Db и указания: Влажна топлина, циклично (12 + 12 часа цикъл)
E: Въздействие (например, удар, сблъсък, падане и обръщане, свободно падане и отскачане) * БДС ЕN 60068-2-27:2003 Основно изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-27: Изпитвания. Изпитване Еа и указания: Удар;
БДС ЕN 60068-2-29:2003 Основно изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-29: Изпитвания. Изпитване Eb и указания: Сблъсък;
БДС ЕN 60068-2-31:2003 Основно изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-31: Изпитвания. Изпитване Ес: Падане и обръщане, главно за съоръжения;
БДС ЕN 60068-2-32:2003 Основно изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-32: Изпитвания. Изпитване Еd: Свободно падане;
БДС ЕN 60068-2-55:2003 Основно изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-55: Изпитвания. Изпитване Ее и ръководство: Отскачане;
БДС ЕN 60068-2-81:2004 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-81: Изпитвания. Изпитване Еi: Удар. Синтез на спектър на реакция на удар.
F: Вибрация* БДС ЕN 60068-2-6:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-6: Изпитвания. Изпитване Fс: Вибрации (синусоидални);
БДС ЕN 60068-2-57:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-57: Изпитвания. Изпитване Ff: Вибрации - метод на диаграма на изменение във времето;
БДС ЕN 60068-2-59:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-59: Методи за изпитване. Изпитване Fe: Вибрации. Метод на синусоидални колебания;
БДС ЕN 60068-2-64:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-64: Методи за изпитване. Изпитване Fh: Вибрации, широколентови, случайни (цифрова система) и указания;
БДС ЕN 60068-3-8:2004 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 3-8: Поддържана документация и указания. Избор между изпитванията на вибрации.
G: Ускорение (постоянен режим) БДС ЕN 60068-2-7:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-7: Изпитвания. Изпитване Gа и ръководство: Ускорение, постоянен режим.
H: Симулиране на ефектите от съхранение БДС EN 60068-2-48:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-48: Изпитвания. Ръководство за прилагане на изпитванията от IEC 60068 за симулиране на ефектите от съхранението;
БДС EN 60721-3-1:2003 Класификация на условията на околната среда. Част 3: Класификация на групите параметри на околната среда и тяхната строгост. Раздел 1: Съхранение;
БДС EN 60721-3-3:2003+А2:2003 Класификация на условията на околната среда. Част 3: Класификация на групите параметри на околната среда и тяхната строгост. Раздел 3: Употреба на постоянни места, защитени от атмосферните условия;
БДС EN 60721-3-4:2003+А1:2003 Класификация на условията на околната среда. Част 3: Класификация на групите параметри на околната среда и тяхната строгост. Раздел 4: Употреба на постоянни места, незащитени от атмосферните условия.
J: Плесени** БДС 4978 Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на въздействие на плесени (2040) изпитване I
IEC 60068-2-10:1988 Environmental testing - Part 2: Tests - Test J and guidance: Mould growth (Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2: Изпитвания. Изпитване J и ръководство: Плесени);
БДС HD 323.2.10 S3:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2: Изпитвания. Изпитване J и указания: Растеж на плесен.
K: Корозионна атмосфера (солена мъгла) БДС ЕN 60068-2-11:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-11: Изпитвания. Изпитване Ка: Солена мъгла;
БДС ЕN 60068-2-52:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-52: Изпитвания. Изпитване Кb: Солена мъгла, циклично (разтвор на натриев хлорид);
БДС ISO 9227:1995 Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия. Изпитвания в солена мъгла;
БДС ЕN 60068-2-42:2004 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-42: Изпитвания. Изпитване Кс: Изпитване на контакти и връзки със серен диоксид;
БДС 15382:1993 Основни методи за изпитване на въздействие на външни фактори. Част 2: Изпитвания. Изпитване Кс: Изпитване на въздействие на серен диоксид върху контакти и контактни съединения;
БДС ЕN 60068-2-43:2004 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-43: Изпитвания. Изпитване Кd: Изпитване на контакти и връзки със сероводород;
БДС HD 323.2.46 S1:2003 Основни процедури за изпитване на въздействие на околната среда. Част 2: Изпитвания. Указания за изпитване Kd: Изпитване на контакти и съединения със сероводород;
БДС 15977:1984 Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на въздействие на атмосфера, съдържаща сероводород;
БДС 10020:1990 Опаковка. Метод за изпитване на въздействието на солена мъгла;
L: Прах и пясък БДС ЕN 60068-2-68:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-68: Изпитвания. Изпитване L: Прах и пясък;
EN 50102:1996 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) (Степени на защита осигурени от обвивката срещу външни механични въздействия (IK код).***
M: Атмосферно налягане (високо и ниско) БДС ЕN 60068-2-13:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-13: Изпитвания. Изпитване М: Ниско атмосферно налягане;
БДС HD 478.2.3 S1:2003 Класификация на условия на околната среда. Част 3: Условия на околната среда, които се проявяват в природата. Атмосферно налягане.
N: Изменение на температурата БДС ЕN 60068-2-14:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-14: Изпитвания. Изпитване N: Изменение на температурата;
БДС ЕN 60068-2-33:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-33: Изпитвания. Указания за изпитване при изменение на температурата;
БДС ЕN 60068-3-5:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 3-5: Придружаваща документация и указания. Потвърждаване на техническите характеристики на камерата изпитване на температура;
БДС ЕN 60068-3-7:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 3-7: Придружаваща документация и указания. Измервания в камери за изпитване на температура за изпитванията А и В (с натоварване);
БДС 16061:1984 Материали керамични електротехнически. Методи за определяне устойчивостта на резки температурни промени.
P: Опасност от пожар БДС EN 60695-1-1:2003 Изпитване на опасност от пожар. Част 1-1: Ръководство за оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти. Общи указания;
БДС IEC 60695-1-2:2001 Изпитване на опасност от пожар.
Част 1: Ръководство за подготовка на изисквания и технически условия за изпитване за оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти. Ръководство за електронни елементи;
БДС IEC 60695-1-3:2001 Изпитване на опасност от пожар.
Част 1: Ръководство за подготовка на изисквания и технически условия за изпитване за оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти. Ръководство за използване на процедурите за предварителен подбор;
БДС EN 60695-2-1-0:2000 Изпитване на опасност от пожар.
Част 2: Методи за изпитване. Раздел 1/лист 0: Методи за изпитване с нажежена жица. Основни положения;
БДС EN 60695-2-1-1:2000 Изпитване на опасност от пожар.
Част 2: Методи за изпитване. Раздел 1/ лист 1: Изпитване с нажежена жица на краен продукт и ръководство;
БДС EN 60695-2-1-2:2000 Изпитване на опасност от пожар.
Част 2: Методи за изпитване. Раздел 1/ лист 2: Изпитване на материали на възпламенимост с нажежена жица;
БДС EN 60695-2-1-3:2000 Изпитване на опасност от пожар.
Част 2: Методи за изпитване. Раздел 1/ лист 3: Изпитване на материали на запалимост с нажежена жица;
БДС EN 60695-2-2+А1:1999 Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване. Раздел 2: Изпитване с иглена горелка;
БДС IEC 60695-2-3:2001 Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи за изпитване. Изпитване на лош контакт с нагряващи проводници.
Q: Спояване (включително спояване на панел, контейнер и защита от проникване на флуиди и теч) БДС ЕN 60068-2-17:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-17: Изпитвания. Изпитване Q: Спояване.
R: Вода (например дъжд, капеща вода, скреж, роса) БДС ЕN 60068-2-18:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-18: Изпитвания. Изпитване R и указания: Вода;
БДС 16487:1986 Изделия електротехнически и радиоелектронни. Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на въздействие на скреж и роса.
S: Облъчване (например слънчево, но без да се включва електромагнитно облъчване) БДС ЕN 60068-2-5:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-5: Изпитвания. Изпитване Sa: Симулирана слънчева радиация на равнището на земната повърхност;
БДС ЕN 60068-2-9:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-9: Изпитвания - Указания за изпитване със слънчева радиация;
БДС 4976:1981 Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на въздействие на слънчева радиация.
T: Запояване с мек припой (включително топлоустойчивост при спояване) IEC 60068-2-20:1979+A2:1987 Environmental testing - Part 2: Tests - Test T: Soldering (Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-20: Изпитвания. Изпитване Т: Запояване с мек припой);
БДС ЕN 60068-2-44:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-44: Изпитвания. Ръководство за тест Т: Запояване с мек припой;
БДС HD 323.2.20 S3:2003 Основни процедури за изпитване на въздействие на околната среда. Част 2: Изпитвания. Изпитване Т: Спояване;
IEC 60068-2-54:1985 Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ta: Soldering - Solderability testing by the wetting balance method (Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-54: Изпитвания. Изпитване Та: Запояване с мек припой. Изпитване на спояемост чрез метод с водно балансиране) ***;
IEC 60068-2-58:1999 Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD) (Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-58: Изпитвания. Изпитване Тd: Методи за изпитване на спояемост); ***
IEC 60068-2-69:1995 Environmental testing - Part 2: Tests - Test Te: Solderability testing of electronic components for surface mount technology by the wetting balance method (Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-69: Изпитвания. Изпитване Те: Изпитване на спояемост на електронни компоненти за повърхностен монтаж чрез метод с водно балансиране). ***
U: Якост на клемите (на компоненти) IEC 60068-2-21:1999 Environmental testing - Part 2-21: Tests - Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices (Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-21: Изпитвания. Изпитване U: Якост на клемите и интегрирани устройства); ***
БДС 7760:1981 Изделия електротехнически и радиоелектронни. Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване якостта на изводите.
V: Акустичен шум БДС ЕN 60068-2-65:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-65: Методи за изпитване. Изпитване Fg: вибрации, акустично индуцирани
X: Въздействие на замърсяващи флуиди (масла, спирачни течности, охлаждащи флуиди, грес, горива, акумулаторен електролит и др.) БДС ЕN 60068-2-45+А1:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-45: Изпитвания. Изпитване X A и указания: потапяне в разтвори за почистване;.
БДС ЕN 60068-2-70:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-70: Изпитвания. Изпитване Xb: Изтриване на маркировки и надписи, причинено от триене с пръсти и ръце;
БДС ЕN 60068-2-74:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-74: Изпитвания. Изпитване Xс: Замърсяване на флуиди.
Z: Съставни / комбинирани изпитвания БДС ЕN 60068-2-38:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-38: Изпитвания. Изпитване Z/AD: съставно циклично изпитване на температура / влажност;
БДС ЕN 60068-2-39:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-39: Изпитвания. Изпитване Z/AМD: комбинирано последователно изпитване на студ, ниско атмосферно налягане и влажна топлина;
БДС ЕN 60068-2-40:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-40: Изпитвания. Изпитване Z/AМ: комбинирано изпитване на студ / ниско атмосферно налягане;
БДС ЕN 60068-2-41:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-41: Изпитвания. Изпитване Z/ВМ: комбинирано изпитване на суха топлина / ниско атмосферно налягане;
БДС ЕN 60068-2-50:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-50: Изпитвания. Изпитване Z/AFc: комбинирани изпитвания на студ / вибрации (синусоидални) за отдаващи топлина и неотдаващи топлина образци;
БДС ЕN 60068-2-51:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-51: Изпитвания. Изпитване Z/BFc: комбинирани изпитвания на топлина / вибрации (синусоидални) за отдаващи топлина и неотдаващи топлина образци;
БДС ЕN 60068-2-61:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-61: Методи за изпитване. Изпитване Z/ABDМ: климатична последователност;
БДС ЕN 60068-3-1:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 3-1: Основна информация. Раздел 1: Изпитвания на студ и суха топлина;
БДС ЕN 60068-3-2:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 3-2: Основна информация. Раздел 2: комбинирани изпитвания на температура / ниско атмосферно налягане;
БДС ЕN 60068-3-6:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 3-6: Придружаваща документация и указания. Потвърждаване на техническите характеристики на камери за изпитване на температура / влажност;
БДС HD 478.2.1 S1:2003 Класификация на условия на околната среда. Част 2: Условия на околната среда, които се проявяват в природата. Температура и влажност;
БДС HD 478.2.4 S1:2003 Класификация на условия на околната среда. Част 4: Условия на околната среда, които се проявяват в природата. Слънчева радиация и температура;
БДС HD 478.2.5 S1:2003 Класификация на условия на околната среда. Част 5: Условия на околната среда, които се проявяват в природата. Прах, пясък, солена мъгла.
  Транспортируемост БДС ЕN 60721-3-2:2003 Класификация на условия на околната среда. Част 3: Класификация на групите параметри на околната среда и тяхната строгост. Раздел 2: Транспортиране;
БДС ЕN 60721-3-7:2003+А1:2003 Класификация на условия на околната среда. Част 3: Класификация на групите параметри на околната среда и тяхната строгост. Раздел 7: Употреба при пренасяне и употреба на различни места.
Забележки:
*Укрепването е в съответствие с БДС ЕN 60068-2-47:2003 Изпитване на въздействие на околната среда. Част 2-47: Методи за Изпитване. Поставяне и закрепване на съставни части, съоръжения и други технически артикули при вибрации, удар и други подобни динамични изпитвания
** Лабораторията притежава апаратурата, съответстваща на този стандарт, но поради липса на търсене на тези изпитвания не е пусната в действие.
*** Преводът не е оригинален.
Горея