ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ПОКАЗАТЕЛИ

  ТИЛ ЕЛЕКТРОФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ >>
ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА МИКРОМАШИНИ >>
ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА АПАРАТИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КОМПЛЕКТНИ КОМУТИРАЩИ УСТРОЙСТВА (АНН И ККУ) >>
ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА БИТОВИ И ПОДОБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ >>
ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА РЪЧНИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ >>
ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА ШУМ И ВИБРАЦИИ >>
ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И МЕХАНО-ДИНАМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ >>

ТИЛ ЕЛЕКТРОФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
№ по ред Изпитвани продукти
(нормативен документ за технически изисквания)
Показател
(нормативен документ за метода на изпитване)
Допустими граници
на показателя
Електроизолационни материали(течни и твърди)
04.1 Импрегнационни, емайллакове и компаунди БДС 5357 : 90 за всички показатели на лаковете
плътност БДС EN ISO 2811-1:2002
                БДС EN ISO 2811-1:2002
вискозитет БДС EN ISO 2431+AC:20003
сухо вещество БДС 6139:83
твърдост БДС EN ISO 1522:2001
загуба на маса БДС 6963:84
електрическа якост БДС 2324:83
спец. обемно съпротивление БДС 6727:83
спец. повърхностно съпротивление БДС 6728:82
ТИ за съответния продукт

ТИ за съответния продукт

20 до 30 s
20 до 60 %
0 до 1
0 до 30 %
до 50 kV
105 до 1014

105 до 1014
04.2 Слоести електроизолационни материали (гетинакс, текстолит, стъклотекстолит, фолиа и др.) Плътност БДС EN ISO 2811-1:2002
                БДС EN ISO 2811-2:2002 Якост на натиск БДС 6653:82 Якост на удар СТ на СИВ 1491:79
Якост на опън БДС EN ISO 527-1:2002
               БДС EN ISO 527-22002
електрическа якост БДС 2324:1983
спец. обемно съпротивление БДС 6727:83
спец. повърхностно съпротивление БДС 6728:82
Относителна диелектрична проницаемост ε и tg δ БДС 6727:1983
ТИ за съответния продукт
0 до 2500 N

0 до 2500 N

до 50 kV
105 до 1014

105 до 1014

ТИ за съответния продукт
04.3 Канална изолация (полифол, канозол, фолиопрешпан, фолиа от пластмасаи др.) Размери

електрическа якост БДС 2324:83
Якост на опън БДС EN ISO 527-1:2002
                        БДС EN ISO 527-22002
ТИ за съответния продукт

до 50 kV
0 до 2500 N
04.4 Термореактивни и термопластични пластмаси Термоустойчивост по Мартенс СТ на СИВ 895:1978
Топлоустойчивост по Вика БДС EN ISO 306:2002
Група на горимост БДС 10457:1988
20 до 300 оС

20 до 20 оС

до 4 група

04.5 Кабели,проводници и шнурове Кабели БДС EN 60811-1:1999 и части Проводници БДС EN 60317-0-1:2000 и части
                  БДС EN 60851-1:2001 и части
Неразпространение на горенето БДС IEC 332-1:1999 и БДС IEC 332-2:1999
Конструктивни размери БДС 6259:1991
Изпитване с напрежение БДС 2406:1982
Електрическо съпротивление БДС 2374:1982
до 50 kV

105 до 1014 Ω
04.6 Лента изолационна гумирана БДС 1696:1970
Горе


ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА МИКРОМАШИНИ
№ по ред ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ СТАНДАРТИ
ПОКАЗАТЕЛИ и допустими граници на показателите
1 Въртящи се електрически машини БДС EN 60034-1+ А1+ А2:2001 Напрежение
Ток
Полезна мощност
Честота на въртене
Електрическа якост
Загряване
2 Електрообзавеждане на машини БДС EN 60204-1:2003
БДС EN 60204-31:2003
Електрическа якост
Бeзопасност
3 Машини електрически за постоянен ток БДС 6949:1987 Напрежение: 6 до 600 V DC
Ток: 0,001 до 150 А DC
Полезна мощност:
1 до 1500 W
Честота на въртене:
1 до 20000 min-1
Електрическа якост
Загряване
4 Вентилатори електрически битови БДС 5444:1982
БДС EN 60335-80:2003
Полезна мощност: до 3 кW
Напрежение:
6 до 600 V АС/DC
Електрическа якост
Скорост
Загряване
Дебит
5 Електродвигатели трифазни асинхронни с кафезен ротор с височина на оста на въртене от 71 до 355 mm за напрежение до 660 V БДС 5872:1986 Напрежение: до 600 V АС
Ток: до 25 А DC
Полезна мощност:
до 3000 W
Честота на въртене:
до 3000 min-1
Електрическа якост
Загряване
6 Електродвигатели стъпкови БДС 7597:1979
7 Степени на защита осигурявани от общата конструкция на въртящите се електрически машини (IP код) БДС EN 60034-5:2002 Проникване на прах
Проникване на вода
Горе


 

ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА АПАРАТИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КОМПЛЕКТНИ КОМУТИРАЩИ УСТРОЙСТВА (АНН И ККУ)
№ по ред ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ СТАНДАРТИ
1 Щепселни съединения за промишлени цели БДС EN 60309-1:2002
БДС EN 60309-2:2002
2 Щепсели и контакти за битови и подобни цели IEC 884-1:1994
3 Щепсели еднопроводни за електроизмервателни уреди БДС 10156-72
4 Съединения щепселни за битови електрически инсталации БДС 17183-90
5 Съединения щепселни със спирачни защитни устройства за битови електрически инсталации до 16 A, 250 V БДС 3676-80
6 Уредни щепселни съединения за битови и подобни цели БДС EN 60320-1:2002
БДС EN 60320-2-1:2002
БДС EN 60320-2-2:2002
БДС EN 60320-2-3:2002
7 Ключове за битови и подобни неподвижни електрически инсталации БДС EN 60669-1:2002
8 Ключове за електрически уреди БДС EN 61058-1:2002
9 Шнурови ключове БДС ЕN 61058-2-1+А1:2002
10 Стопяеми предпазители за ниско напрежение БДС EN 60269-3:2002
БДС EN 60269-4+А1:2002
БДС EN 60269-2:2002
БДС 4296-75
БДС 15103-80
11 Капачки за винтови предпазители 25 и 200 А, 500 V, 63 и 100 A, 500 и 750 V БДС 4107-83
12 Патрони за винтови предпазители до 500 V БДС 4108-83
13 Вложки ограничителни за винтови предпазители от 25 до 200 A и монтажни принадлежности БДС 4109-73
14 Kутии разклонителни водозащитни БДС 4725-77
15 Кутии разпределителни кабелни БДС 11241-78
16 Кутии изводни за свързване на проводници със сечение от 1,5 до 4 mm БДС 14895-79
17 Комутационни апарати за ниско напрежение БДС EN 60947-1+А1+А2:2002
18 Товарови прекъсвачи, разединители, товаров прекъсвач-разединители и апарати комбинирани с предпазители БДС EN 60947-3+А1:2002
19 Многофункционални апарати. Комутационни устройства (или апарати) за управление и защита БДС EN 60947-6-2+А1+А2:2002
20 Контактори и пускатели за двигатели БДС EN 60947-4-1:2002+А1:2003
21 Автоматични прекъсвачи БДС EN 60947-2+А1+А2:2002
22 Електромеханични апарати във веригите за управление БДС EN 60947-5-1+А1+А2+А12:2002
23 Прекъсвачи командни за електротелфери БДС 5847-76
24 Прекъсвачи крайни за електротелфери БДС 8708-86
25 Релета електромеханични БДС 7861-74
БДС 7862-74
26 Апарати електромагнитни до 660 V променливо и 600 V постоянно напрежение БДС 7163-83
27 Винтови и безвинтови клемни устройства за проводници от 0,2 mm2 to 35 mm2 БДС EN 60999-1:2000
28 Устройствата за свързване на електрически битови и подобни инсталации за ниско напрежение БДС EN 60998-1:2000+А1:2003
БДС EN 60998-2-1:2000
29 Електрообзавеждане на автомобили, трактори и мотоциклети (прекъсвачи, превключватели, разединители, релета и др.) БДС 11517-87
БДС 5150-80
БДС 10154-92
БДС 10918-87
БДС 14034-77
30 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение (табла разпределителни, табла електромерни, табла с метална обвивка за монтаж на открито и закрито, табла с пластмасова обвивка за монтаж на открито и закрито, табла стоящи и др.) БДС EN 60439-1:2002
БДС EN 60439-2:2001
БДС EN 60439-3+А1+А2:2002
БДС EN 60439-5+А1:2002
БДС 5053-79
БДС 10250-72
БДС 3982-78
БДС 4954-84
БДС 8712-76
БДС 9090-86
БДС 13053-75
31 Трансформатори (с общо предназначение, с малка мощност за захранващи блокове и подобни устройства, за електродъгово заваряване, за газоразрядни тръби) БДС 3067/3-90
БДС 3067/7-90
БДС EN 61558-1+А1:2002
БДС EN 61558-2-3:2002
БДС EN 61558-2-8:2002
БДС EN 61558-2-13:2002
БДС 449-85
БДС 7461-75
32 Токоизправители (полупроводникови, за електродъгово заваряване, полупроводникови за електрохимически приложения) БДС 4329-88
БДС 6844-85
БДС 11680-85
33 Измервателни трансформатори (токови, индуктивни напреженови) IEC 60060-1:1989
БДС EN 60060-2+А11:2003
БДС 8591-71+И1:2003
БДС EN 60044-1:2001
БДС EN 60044-2+А1+А2:2003
34 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP code; IK code) БДС EN 60529:2001
EN 50102:1996
35 Фасунги за лампи с едисонова резба БДС EN 60238+А1:2002+А2:2003

БДС EN 60061+А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+
А21+А22+А23+А24+А25+А26+А27:2002+
А28+А29+А30+А31:2003

БДС EN 60061-3+А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+ А20+А21А22+А23+А24+А25+А26:2002+ А27+А28+А29+А30:2003
36 Първични батерии IEC 60086-1:2000
IEC 60086-2:2000
37 Съоръжения за електродъгово заваряване (захранващи източници за заваряване, подаващи устройства за тел, захранващи източници на ръчно електродъгово заваряване на метал с ограничен режим на работа, съединения щепселни в заваръчната верига) БДС EN 60974-1:2002+А1:2002
БДС EN 60974-5:2003
БДС EN 60974-6:2003
БДС 17383:96
38 Празна кутия за нисковолтови уредби и контролни табла EN 50298:1998
39 Нисковолтови защитни устройства срещу пренапрежение (свързани към нисковолтови захранващи разпределителни системи, свързани към телекомуникационни и сигнални мрежи) IEC 61643-1+CORR.:1998
IEC 61643-12:2000
IEC 61643-21:2002+Corr.:2001
40 Системи кабелни лавици и кабелни скари за полагане на кабели БДС EN 61537:2003
41 Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности БДС EN 60051-8:2002
42 Апарати за променлив ток високо напрежение БДС 3248:1974
43 Устройства и съоръжения електротехнически БДС 15701:1983
44 Електромеханични компоненти за електронни съоръжения БДС EN 60512-15-8:2003
45 Методи на изпитване с високо напрежение на съоръжения за ниско напрежение БДС EN 61180-1:2003
БДС EN 61180-2:2003
46 Методи на изпитване с високо напрежение БДС HD 588.1 S1:2003
47 Колена стоманени БДС 2740:1972
48 Кутии електроинсталационни за ниско напрежение БДС 4190:1979
49 Табла главни електромерни БДС 8596:1977
50 Табла магистрални БДС 8597:1977
51 Табла етажни електромерни БДС 8598:1977
52 Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства БДС EN 71-1:2001+А1:2001+А2:2003+ А5:2001+А6:2003+А7:2003
Горе


 

ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА БИТОВИ И ПОДОБНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ
№ по ред ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ СТАНДАРТИ
1 Безопасност на битови и подобни електрически уреди БДС EN 60335-1+A11+A12+A1+A13+A14+A15:2001+
A16:2003
2 Прахосмукачки и водозасмукващи почистващи уреди БДС EN 60335-2-2+A1+A2:2001
3 Електрически ютии БДС EN 60335-2-3+А1+А2:2001
4 Центрофуги за пране БДС EN 60335-2-4:2003
5 Миялни машини БДС EN 60335-2-5:2003
6 Готварски печки, готварски плотове, фурни и подобни уреди за домакинска употреба БДС EN 60335-2-6:2003
БДС 1732-85
БДС 4606-86
7 Перални машини БДС EN 60335-2-7:2003
8 Самобръсначки, машинки за стригане и подобни уреди БДС EN 60335-2-8+А1:2001
9 Тостери, грилове, тенджери и подобни уреди БДС ЕN 60335-2-9+А1:2001+А2:2001+А11:2001+A12:2003+A13:2003
10 Машини за лъскане на пода и мокро почистване БДС EN 60335-2-10:2003
11 Барабанни сушилни БДС EN 60335-2-11:2003
12 Затоплящи плотове и подобни уреди БДС EN 60335-2-12:2001
13 Фритюрници, тигани и подобни уреди БДС EN 60335-2-13+А2:2001
14 Кухненски машини (роботи, сокоизстисквачки, миксери, белачки и др.) БДС EN 60335-2-14+А1+А2+A11:2001
БДС 10655-87
15 Уреди за нагряване на течности електрически битови БДС EN 60335-2-15+А1+А2:2001
БДС 1737-85
16 Уреди за раздробяване на хранителни отпадъци БДС EN 60335-2-16:2003
17 Одеяла, възглавници и подобни гъвкави нагревателни уреди БДС EN 60335-2-17:2001
18 Водонагреватели електрически битови (акумулиращи, проточни, потопяеми, за течаща вода) БДС EN 60335-2-21+А1+A11+A12:2003
БДС EN 60335-2-35+А1:2001
БДС 2605-86
БДС 6140-86
19 Уреди за подържане на кожата и косата БДС EN 60335-2-23:2001
20 Хладилни уреди, машини за сладолед и производство на лед БДС EN 60335-2-24:2002
21 Микровълнови фурни БДС EN 60335-2-25+А1:2001
БДС ЕN 60335-2-90:2003
22 Часовници БДС EN 60335-2-26:2003
23 Уреди за облъчване на кожата с ултравиолетово и инфрачервено лъчение БДС EN 60335-2-27+А1+А11:2001
24 Шевни машини БДС EN 60335-2-28:2003
25 Зарядни устройства за акумулаторни батерии БДС EN 60335-2-29+А11:2001
26 Уреди отоплителни електрически битови (за отопление на стаи, акумулиращи, с непосредствено действие) БДС EN 60335-2-30+А1:2001
БДС EN 60335-2-61 :2003
БДС 2099-85
27 Въздухоочистители за кухни БДС EN 60335-2-31:2003
28 Уреди за масаж БДС EN 60335-2-32:2003
29 Мотор-компресори БДС EN 60335-2-34:2002
30 Готварски печки, фурни, котлони и нагревателни елементи с търговско предназначение БДС EN 60335-2-36:2001
СТ на СИВ 3321-81
31 Електрически фритюрници с търговско предназначение БДС EN 60335-2-37:2001
32 Скари, грилове и тостери с търговско предназначение БДС EN 60335-2-38:2001
БДС EN 60335-2-48 :2001
БДС 4714-85
33 Електрически многофункционални тигани за готвене с търговско предназначение БДС EN 60335-2-39:2003
34 Електрически термопомпи, климатизатори и изсушители БДС EN 60335-2-40+А1:2001
35 Помпи за течности с температура не по-висока от 35 oС БДС EN 60335-2-41:2001+А1:2002
36 Електрически фурни с принудителна конвекция, уреди за готвене с пара и фурни с конвекция на пара с търговско предназначение БДС EN 60335-2-42:2003
37 Сушилни за дрехи и кърпи БДС EN 60335-2-43:2003
38 Гладачни машини БДС EN 60335-2-44:2003
39 Ръчни електроинструменти с нагревател и подобни уреди БДС EN 60335-2-45:2001
40 Тенджери за варене с търговско предназначение БДС EN 60335-2-47:2003
41 Електрически затоплящи кухненски шкафове с търговско предназначение БДС EN 60335-2-49:2001
42 Електрически отоплители за ястия с търговско предназначение БДС ЕN 60335-2-50:2002
43 Стационарни циркулационни помпи за отоплителни и водоснабдителни системи БДС ЕN 60335-2-51:2003
44 Уреди за хигиена на устата БДС ЕN 60335-2-52:2003
45 Електрически нагревателни уреди за сауна БДС EN 60335-2-53:2003
46 Уреди за почистване на повърхности за битова употреба с използване на течности или пара БДС EN 60335-2-54:2003
47 Електрически уреди за употреба в аквариуми и градински басейни БДС EN 60335-2-55:2003
48 Прожектори и подобни уреди БДС EN 60335-2-56:2003
БДС ЕN 60598-2-5:2001
49 Миялни машини с търговско предназначение БДС EN 60335-2-58+А1:2001
50 Уреди за унищожаване на насекоми БДС ЕN 60335-2-59:2001
51 Електрически бойлери за вода и нагреватели за течности с търговско предназначение БДС EN 60335-2-63:2002
52 Електрически кухненски машини с търговско предназначение БДС EN 60335-2-64:2000+А1:2003
53 Уреди за пречистване на въздуха БДС EN 60335-2-65+А1:2002
54 Нагреватели за водни легла БДС EN 60335-2-66:2003
55 Машини за лъскане и почистване на пода с индустриално и търговско предназначение БДС EN 60335-2-67:2003
56 Центрофуги с идустриално и търговско предназначение БДС EN 60335-2-68:2003
57 Прахосмукачки с мокро и сухо засмукване, включително задвижвана с електроенергия четка с индустриално и търговско предназначение БДС EN 60335-2-69+А1:2001
58 Доилни апарати БДС EN 60335-2-70:2003
59 Електрически нагревателни уреди за отглеждане и развъждане на животни БДС EN 60335-2-71:2003
60 Автоматични машини за почистване на пода с търговско и индустриално предназначение БДС EN 60335-2-72:2002+А1:2003
61 Потопяеми нагреватели (закрепени, преносими) БДС EN 60335-2-73:2003
БДС EN 60335-2-74:2001
62 Търговски автомати за напитки и автомати за други продукти БДС EN 60335-2-75:2003
63 Електрически огради БДС EN 60335-2-76:2003
64 Барбекюта за работа на открито БДС EN 60335-2-78:2003
65 Машини за почистване с високо налягане и машини за почистване с пара за индустриални и търговски цели БДС EN 60335-2-79:2002+А1:2002+А11:2002
66 Вентилатори БДС EN 60335-2-80:2002
67 Отоплители за крака и нагревателни рогозки БДС EN 60335-2-81:2003
68 Машини за обслужване и машини за забавления БДС EN 60335-2-82:2002
69 Електрически тоалетни БДС EN 60335-2-84:2003
70 Уреди за почистване на тъкани с пара БДС EN 60335-2-85:2003
71 Електрически уреди за зашеметяване на животни БДС EN 60335-2-87:2003
72 Теглени и ръчно задвижвани косачки за трева IEC 60335-2-91:2002
73 Ръчно задвижвани скарификатори и аератори за трева IEC 60335-2-92:2002
74 Ножици за подрязване на трева IEC 60335-2-94:2002
75 Задвижвания за вертикално преместващи се гаражни врати за употреба в жилища БДС EN 60335-2-95:2002
76 Нагревателни елементи от меко фолио за отопление на стаи БДС EN 60335-2-96:2003
77 Задвижвания за навиващи се щори, сенници и подобни съоръжения БДС EN 60335-2-97:2002
78 Овлажнители за въздуха БДС EN 60335-2-98:2003
79 Електрически капаци за търговски цели IEC 60335-2-99:2003
80 Задвижвания за врати и прозорци IEC 60335-2-103:2002
81 Нагреватели електрически тръбни БДС 17107-90
82 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP code) БДС EN 60529:2001
83 Звукова, видео- и подобна електронна апаратура БДС ЕN 60065:2002
84 Устройства за обработка на информация БДС ЕN 60950+А1+А2+А3+А4+А11:2002
85 Електромедицински апарати БДС EN 60601-1+А1+А2+А13:2003
86 Осветители БДС ЕN 60598-1+А11:2003+А12:2003
87 Осветители за вграждане БДС ЕN 60598-2-2:2002+А1:2002
88 Осветители за осветяване на улици и пътища БДС ЕN 60598-2-3:2002+А1:2002+А2:2002
89 Преносими осветители с общо предназначение БДС ЕN 60598-2-4:2001
90 Осветители с нажежаеми лампи с вградени трансформатори или конвертори БДС ЕN 60598-2-6:2002+А1:2002
91 Преносими осветители за паркове БДС ЕN 60598-2-7:2002+А2:2002+А13:2002
92 Ръчни осветители БДС ЕN 60598-2-8:2002+А1:2002
93 Преносими осветители, привлекателни за деца БДС ЕN 60598-2-10+А1+А2:2001
94 Осветители за осветяване на сцена, студия за телевизионни филми и киностудия (за монтаж на открито и в закрити помещения) БДС ЕN 60598-2-17:2002+А2:2002
95 Осветители за плувни басейни и подобни приложения БДС ЕN 60598-2-18:2002
96 Светлинни гирлянди БДС ЕN 60598-2-20:2002+А1:2002
97 Осветители за аварийно осветление БДС ЕN 60598-2-22:2002
98 Осветителни системи със свръх ниско напрежение с нажежаеми лампи БДС ЕN 60598-2-23:2002+А1:2002
99 Осветители с ограничаване на температурите по повърхността на корпуса БДС ЕN 60598-2-24:2002
100 Осветители за използване в болници и здравни заведения БДС ЕN 60598-2-25:2002
101 Алармени системи БДС ЕN 50130-5:2001
102 Електрически готварски печки, котлони, фурни и скари БДС ЕN 60350:2003
103 Битови електрически акумулиращи отоплителни уреди БДС ЕN 60531:2003
104 Цифров аудио интерфейс БДС ЕN 60958-1:2001
БДС ЕN 60958-3:2001
БДС ЕN 60958-4:2001
105 Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща 12,65 mm (0,5 in) магнитна лента, тип L БДС ЕN 60961:2000
106 Електронни таксиметрови апарати БДС EN 50148:2001
107 Безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения БДС EN 61010-1:2002
108 Ръчни пробникови комплекти за електрически измервания и изпитвания БДС EN 61010-2-031:2001
109 Ръчни токови сензори и токови сензори, управлявани с ръка за електрически измервания и изпитвания БДС EN 61010-2-032:2003
110 Ръчни токови клещи за електрически измервания и изпитвания БДС EN 61010-2-032:2001
111 X-Y записващи устройства БДС EN 61028:2002
Горе


 

ТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА РЪЧНИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ
№ по ред ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ СТАНДАРТИ
1 Ръчни електроинструменти БДС EN 50144-1:2001+А1:2003
2 Пробивни машини БДС EN 50144-2-1:2001
3 Отвертки и ударни гаечни ключове БДС EN 50144-2-2:2001
4 Шлифовъчни машини дисков тип, шлифовъчни машини с шкурка и полировъчни машини БДС EN 50144-2-3+А1+А2:2003
5 Шлифовъчни машини БДС EN 50144-2-4:2001
6 Чукове БДС EN 50144-2-6+А1:2001
7 Пистолети за пръскане БДС EN 50144-2-7:2001
8 Ножици за метални листове и ниблери БДС EN 50144-2-8:2001
9 Резбонарезни машини БДС EN 50144-2-9:2001
10 Ножови триони БДС EN 50144-2-10:2001
11 Саблени триони и двустранно назъбени триони с възвратно-постъпателно движение БДС EN 50144-2-11:2001
12 Рендета БДС EN 50144-2-14:2001
13 Ножици за жив плет БДС EN 50144-2-15:2001
14 Ръчни електроинструменти, захранвани от акумулаторни батерии и на батерийни блокове БДС EN 50260-1:2004
15 Преносими електроинструменти БДС EN 61029-1+А11+А12:2004
ГореТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА ШУМ И ВИБРАЦИИ
№ по ред ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ СТАНДАРТИ
1 Ръчни електроинструменти БДС EN 50144-1:2001+А1:2003
2 Вибрации локални БДС 16013-84
3 Въртящи се електрически машини БДС ЕN 60034-9:2002
БДС ЕN 60034-14:2003
БДС ISO 10816-3:2002
4 Уреди електрически битови (прахосмукачки, кафемелачки, машини пишещи лостови, вентилатори, миялни машини, перални машини и центрофуги, барабанни сушилни, електрически самобръсначки, уреди за приготвяне на храна, въздухоочистители за кухни и др.) СТ на СИВ 4672-1984
БДС 5498-88
БДС 16583-87
БДС 8911-86
БДС 5444-82
БДС EN 60704-2-1:2003
БДС EN 60704-2-3:2003
БДС EN 60704-2-4:2003
БДС EN 60704-2-6:2003
БДС EN 60704-2-7:2003
БДС EN 60704-2-8:2003
БДС EN 60704-2-11:2003
БДС EN 60704-2-13:2003
БДС 16431-86
5 Апарати пускорегулиращи за газоразрядни лампи с общо предназначение БДС 7604-82+И1:2001
6 Пещи индукционни за топене БДС 15878-84
7 Токоизправители полупроводникови БДС 4329-88
8 Трансформатори (силови, мрежови маломощни за ниско напрежение, трансформатори и дросели за газоразрядни тръби) БДС ЕN 60076-10:2003
БДС 10965-73
БДС 7461-75
ГореТИЛ ИЗПИТВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И МЕХАНО-ДИНАМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
№ по ред ВИД НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИЗПИТВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
1 Климатични изпитвания (устойчивост на студ; суха топлина; влажна топлина - цикличен и постоянен режим; изменение на температурата; корозионна атмосфера; промени на атмосферно налягане; симулирана слънчева радиация; вода - дъжд, капеща вода, скреж, роса; замърсяващи флуиди; комбинирани изпитвания) * виж таблица
"Климатични камери - изпитвателни възможности" >>
2 Механо-динамични изпитвания (удар; вибрации; свободно падане; ускорение; сблъсък; падане и обръщане; отскачене) * виж таблица
"Стендове за изпитване с ударни и вибрационни въздействия - технически параметри" >>
3 Симулиране на ефектите от съхранение * виж таблици
"Климатични камери - изпитвателни възможности" >>

и
"Стендове за изпитване с ударни и вибрационни въздействия - технически параметри" >>
4 Якост на клемите * ---------
5 Спояване (включително спояване на панел, контейнер и защита от проникване на флуиди и теч) * ---------
6 Запояване с мек припой (включително топлоустойчивост при спояване) * ---------
7 Прах и пясък * ---------
8 Опасност от пожар * ---------
9 Транспортируемост * виж таблици
"Климатични камери - изпитвателни възможности" >>

и
"Стендове за изпитване с ударни и вибрационни въздействия - технически параметри" >>
Забележка1 : ТИЛ - ТЕМАТИЧНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Забележка2 : Надеждност в електрониката, електротехниката и информационните технологии се доказва и чрез изпитване на въздействие на околната среда, включващо климатични и механо-динамични изпитвания.

* Стандартите, по които се извършват тези изпитвания, се съдържат в таблица "ТИЛ Въздействие на околна среда и механо-динамични изпитвания" >> .
Горе