Уважаеми клиенти,
Поради независещи от нас технически причини Ви молим да отправяте Вашите запитвания предимно на email или на посочените GSM телефони :

Благодарим Ви за разбирането!

email:BCEE@abv.bg;
GSM +359 98/520 744; 888/736 117


Уважаеми клиенти,
Предложеният образец на Декларация за съответствие на електрическо съоръжение и коментарите по изготвянато й съответстват на:
  • Чл. 9, ал. (4) от "НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ НА НАПРЕЖЕНИЕТО" (Постановление № 182 на МС/06.07.2002, обн. ДВ, бр. 62/13.07.2001, Изм. ДВ, бр. 74/22.08.2003, в сила от 14.01.2003);
  • БДС EN 45014 Общи критерии за декларацията за съответствие на доставчика (ISO/IEC Guide 22:1996).

С тях се цели да се подпомогне разбирането и прилагането на Наредба "Нисковолтови съоръжения" в частта изготвяне на декларация за съответствие. Те нямат законова тежест! Не могат да служат за позоваване за съответствие или несъответствие с наредбата! Единственият меродавен източник за оценяване на съответствието на електрически изделия са текстовете на наредбата, така както са публикувани в Държавен вестник.

Декларацията за съответствие на електрическо съоръжение се съставя на български език и трябва да съдържа:

  1. Име (наименование и адрес/седалище на лицето, което пуска изделието на пазара) на производителя или на негов упълномощен представител.
  2. Описание на електрическото съоръжение (фирмен знак, модел, сериен номер и др.);
  3. Списък на приложените за съоръжението наредби, приети на основание чл. 7 от ЗТИП;
  4. Списък на българските стандарти, въвели хармонизирани европейски стандарти, които са приложени;
  5. Списък на използваните български стандарти и/или наименованието на документа, съдържащ описание на използваните технически решения по чл. 5, ал. 2 от НАРЕДБАТА;
  6. Име (наименование и адрес/седалище) на лицето, получило разрешение за изготвяне на експертен доклад за съответствието, когато е необходимо.
  7. Имената и длъжността на лицето, упълномощено да подпише декларацията от името на производителя или на неговия упълномощен представител.
  8. Двете последни цифри на годината, когато е поставена маркировката за съответствие.

Следващото предложение за оформяне (образец) на декларация за съответствие на електрическо съоръжение е изготвено на български и на английски език. Не е задължително прилагането на предложения образец! Може да се издаде декларация с друга форма и с допълнителни данни. Препоръчвам да се приложат данните в посочената последователност.

Декларация за съответствие на електрическо съоръжение >>

Техническо досие на електрическо съоръжение >>

Предложеният образец на Техническо досие на електрическо съоръжение и коментарите по изготвянато му съответстват на Чл. 11 от "НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ НА НАПРЕЖЕНИЕТО" (Постановление № 182 на МС/06.07.2002, обн. ДВ, бр. 62/13.07.2001, Изм. ДВ, бр. 74/22.08.2003, в сила от 14.01.2003).